Történelmi dokumentum

Ez a levél a magyar vizsla modern történelmének talán legfontosabb dokumentuma. Legalábbis azok számára, akik egyáltalán törődnek a fajta történelmével.

 

A levelet Kanadában tárolták. Senki sem tudta - az 1960-as évek után - miről is szól, mert magyarul írott, így félre lett téve, mint egyike a nem fontos dokumentumoknak. Egészen 2010-ig, amikor - teljesen véletlenül - megkértek rá, hogy fordítsam le a tartalmát. Amint elolvastam, azonnal felfogtam, ez az amit mi magyarok mindig úgy emlegettünk, hogy a "hiányzó láncszeme" a magyar vizsla történelmének, azon láncszem, amiről mindannyian hallottunk, s mind sajnáltuk, hogy nem volt meg.

Azonnal felfogtam, mekkora kincs ez a levél, melyben mai vizsláink ősei vannak megadva, a Második Világháború korából, az ősök, akikről azt hittük, nevük, származásuk örökre elveszett számunkra, akkor amikor a kb 700 vizslatörzskönyv eltűnt a Világháború után. Van aki azt mondja "megmentették" az oroszok elől, van aki azt, hogy csak ellopták őket. Máig nincsenek meg ezek a törzskönyvek s nagyon kicsi a remény - ha egyáltalán van valamennyi is - hogy valaha is megkerülnek, mert az aki elvitte őket, az már halott, s soha nem árulta el mi lett a törzskönyvekkel.

Ezért ez az egyik legfontosabb domkumentuma a magyar vizsla történelmének mindenki számára aki komolyan foglalkozik a fajtával, hiszen ebben vannak leírva a mai magyar vizslák ősei és származásuk.

Kende Mihály nagyon fontos szerepet játszott a magyar vizsláknál a Második Világháború alatt és után is. 

Poór Katalin

 

A vizsla tenyésztésének újbóli felújítása a II. Világháború után

Kende Mihály, Budapest 1966

 

A II. Világháború végén az országunk egész területe hadműveleti területté vált. A földbirtokos, valamint a tisztviselő osztály – akik addig áldozatkészséggel a vizslászat aranykorát teremtették meg, oly helyzetbe kerültek, hogy a legszükségesebb életszükségletük megteremtésével voltak elfoglalva, és a vadászatra és így a vizslászat felújítására nem gondolhattak.

Az ország lakoságának nagy része lakhelyet változtatott, a nagy vádorlásban a vizslaállomány 80%-a elveszett, illetve elkallódott. A megmaradt vizslák zöme avatatlan kezekbe került, ahol vagy elpusztult, vagy más fajtájú kutyákkal párosították.

A kutyatenyésztő egyesületek feloszlottak.

A földművelődésügyi kormányzat – amidőn az ország állattenyésztését rekonstruálta – a fajtatiszta kutyák törzskönyvezését az Országos Törzskönyv Bizottság hatáskörébe utalta és elrendelte a Magyar Ebtörzskönyv felfektetését. A kutyatenyésztő egyesületek nagy részének előző törzskönyve az ország területén maradt úgy, hogy az Ebtörzskönyv folytatása lehetséges volt. De az Országos Vizsla Club Magyarvizslás szakosztálya törzskönyveit, - melyek kb 7000 vizsla adatait tartalmazták – az akkori törzskönyvvezető Dús Jenő ezredes magával vitte nyugatra. 1953-ban hozzám írt levelében életjelt adott magáról, és a levelezéseink folyamán kértem tőle a vizsla törzskönyveket. Ő kilátásba helyezte, hogy intézkedik azokról, hogy azok a kezeimbe jussanak. Sajnos ő egy gépkocsiszerencsétlenség következtében meghalt, és így nem intézkedett a törzskönyvek felől. Ez a sajnálatos tény nagyon megnehezítette a még megmaradt vizslák származásának agnosztikálását. Így az előző időben kitenyésztett kíváló vévonalak: Végvári + Leányvári, Mesterházi – Vácdukai – Sabária – Hévízi – Palóc – stb. kennelek, melyek az előző időkben igen jó vizsla anyaggal látták el nemcsak a magyar, hanem a csehszlovák és osztrák vadászokat; vagy kipusztultak, vagy külföldre kerültek. Csak nagyon elenyésző esetben fordult elő, hogy a későbbi törzskönyvezés folytán a törzskönyvező kezébe került egy-egy O.V.C. törzskönyvi kivonat; azt lemásolták és így egy pár vizsla származását tudták agnosztikálni.

Amidőn a Földművelésügyi Minisztérium 1947-ben felfektette az Ebtörzskönyvet, csak nagyon kevés vizslás szerzett erről tudomást, és így nagyon kevés vizsla került eleinte a törzskönyvbe. Nem volt tenyésztő egyesület, mely irányította volna a tenyésztést, és így csak vizslaszaporítás volt.

A földművelésügyi kormányzat látván, hogy a vizslahiány az elesett vadban nagyon nagy veszteséget okoz, ezért három vizslatenyésztő telepet állított fel éspedig: Malerd Vizsla Hejőcsaba, Erdész Vadászkutya Tenyésztelep és Kiképző Telep Gödöllő és Állami Gazdaság Bábolna székhellyel.

Az Ebtörzskönyv rendezésében minden évben rendeztek kiállitást. 1952-ben a budapesti kutyások a Micsurin Mezőgazdasági Intézet kutyás szakosztályában tömörültek, és ott kezdték meg újból a vizslatenyésztést.

Ebben az időben ez a kutyásszakosztály rendezte a kiállításokat. Ebben a szakosztályban a vadászkutyás alosztály szervezését én vettem át, és minden évben vadászkutya kiképzést vezettem. A kiképzésre kerülő vadászkutyákat képességvizsgálatnak vetettem alá, nehogy hiábavaló fáradsága és költsége származzék a vadászkutyatulajdonosoknak. Ezeken a kiképző tanfolyamokon egyszerre tanítottam a vadászkutyát és a tulajdonosát a vadászkutyával való vadászatra. Vasárnaponként volt a kiképzés a Pestszentlőrinci Vadásztarsaság területén, amikor is egy hétre feladtam a leckét – bemutatván az egyes gyakorlatot – és azt megismételtettem a kutyással – és a következő héten a vadászkutyás bemutatta az elmúlt hét besulykolásának eredményét. Sikerült is minden évben egy pár szorgalmas és rátermett vadászkutyásból jó vadászkutyást és jó vadászt nevelni.

Majd 1955-ben az F.M. engedélyezte az önálló egyesületet és az 1956 januárjában megalakult Magyar Kutyatenyésztők Országos Egyesülete néven. Ez az egyesület keretében a vadászkutyás szakosztályban tömörültek az összes vadászkutyások, én lettem a szakosztály vezetője.

Vérvonalak

Az első vérvonal a Drevenka István mérnök Pestszentlőrinc tulajdonát képező Dby Győz. és 2 x Győz. P u s c h i  kan /Bogár–Lady Metternich/ és Győz. Vlada /Fickó II. – Cánki Kacér/ alakult ki. Ez a tenyészpár három alomból 12 kölyköt hozott. Ezenkívül Puschi még befedezte a Panni nevű szukát, amely 7 kölyköt dobott. Ez volt a Mv. Törzskönyvben a 2. és 3. számú bejegyzés. Ez időben még élt Félix Endre és Forti János O.V.C. képesített bírók, akik Puschinak Dby Győz. És 2 x győz. cimet és Ladának Győz. címet adtak. Mindkét vizsla jól örökített, mert az ivadékaik sorából kerültek  ki a későbbi HPJ, DPY Győzt. és H. Győztesek. A későbbiek folyamán vagy az egyik, vagy midkettő szerepelt a legtöbb vizsla törzskönyvében. A második vérvonal a dr. Gestettner Alajos Kispest tulajdonát képező Cánki kennel. Ez a Kennel még a vizslászat aranykorában /1924-42/ alapíttatott. Ez is nagyon jól örökített, több HPJ, Dby Győz. és H Győz. kan és szuka került ki a tenyésztő kezéből. Cánki Pajtás HPJ, HJ, Ö, Hgy. Kan 1949-1956 időkben 9 esetben fedezett és a 9 szuka 47 kölyköt dobott. Gy. Cánki Csibész 1950-51 évben 3 szukát fedezett be és 17 kölyök származott tőle.

A harmadik népesebb vérvonalat Ö.Győz. Betyár /Cánki Pajtás – Bizsu/ Hausmann Imréné Budapest, alkotta meg. 1956-58-as években 6 szukát fedezett és ez a vérvonal 31 kölyköt adott.

A negyedik vérvonalat Ripp /Győz. Csibész - Lidi/ tenyésztője Becsei Jenő, tulajdonosa Bartók Pálné Budapest, alakította ki. Ez a kan 1956-59. években 7 szukát fedezett be. 42 kölyök származott tőle. Nagyon jól örökített pl. a Győz. Csibi - Panni alomból származó Kati-Jutka a fedeztetésből származó egy alomban a HPJ DGY Lengy. Győz. Ö. Győz. Cacib Csikcsicsói Apród és a HPJ Csikcsicsói Ari-Nóra. Ez utóbbi Canadába került és ott több kitüntetést szerzett.

Ebböl a négy vérvonalból származó vizslák nagyon könnyen tanultak és jó vadászkutyák lettek. Ezeknek az ivadékoknak a fele vadászok kezébe került. Ezek a vadászok egy része egy-egy alkalommal, de a Nagy-Budapesten lakó vizslákat több alkalommal is kiállították. Sajnos így több kitüntetést leginkább csak a kedvtelésből tartott vizslák tudtak megszerezni, mert a vidéki vadászok idő- és költségkímélés céljából megelégedtek az egyszeri elbírálással.

Tavasszal azokat a vizslákat, amelyeket a tulajdonosuk benevezett, képességvizsgának vetettük alá, de az alatt az öt év alatt, amig én vezettem a kiképzést, csak egy vizslát kellett a kiképzésből kizárni, mert nem mutatott sem vadászszenvedélyt, sem állóképességet.

1956. szeptember 8-án Magyar Vadászok Országos Szövetségével karöltve országos versenyt rendeztünk 15 magyarvizsla részvételével. A fiatal vizslák csoportjában az I. díjas Katona Géza Falls Church-i lakos Frici nevű kanja 97 ponttal, az idős vizslák versenyében az I. díjas Knefély Nándor Diósgyőr Jakab nevű kanja lett 139 ponttal. A fiatal vizslák követelménye 100 pont, az idős vizsláké 140 pont volt.

Az 1956 őszi események újból megzavarták a vizslatenyésztés már beállitott ütemét. Újból több vizsla gazdátlan lett, és a jószívű emberek istápolására került. Mivel származásukat az új tulajdonosok nem tudták igazolni, a Vadászkutyás szakosztály elrendelte azoknak mind küllemi, mind képességi elbírálását, és ha küllemileg nagyon jó és képességileg nagyon jó elbírálást nyertek, mint ismeretelen származású – ősök nélküli – a B. törzskönyvbe lettek felvéve. A B. törzskönyvből úgy kerülhettek a végleges törzskönyvbe, ha két különböző tenyészpártól származó almot megvizsgálva az alomban idegen beütést nem találtak a tenyésztési ellenőrök, javasolták a végleges törzskönyvbe való felvételt. Az almok tagjait legalább nyolchónapos korban mind küllemileg, mind képességileg a bírák újból elbírálták, és ha a fiatal vizslák a szüleikhez hasonló minőséget mutattak fel, szintén felvétettek a végleges törzskönyvbe.

Az előbb felsorolt két vérvonal több mellékhajtást származtatott, melyek alant felsorolva jönnek sorra.

Harry /Ögy. Betyár - Nóra/ Czinege Erzsébet, Budapest. Ez a kan 5 szukát fedezett és 55 kölyök származott tőle. Ezek közül az ivadékok közül nagyon sok került külföldre.

Kíválóan örökített Lengy. Győz. Ö. Győz. Cacib Csikcsicsói Apród /Ripp - Kati Jutka/. Ez a kíváló küllemü és prima csapázó kan 1959-65. években 21 szukát fedezett be és 100 kölyök származott tőle, a kölykök között több különböző kitüntetést ért el. Igen sok kölyköt vittek ki külföldre.

Versenydíjas Jakab /Csalán - Bakfis/ Knefély Nándor Diósgyőr. Ez a kan 5 szukát fedezett be és 22 kölyköt adott a magyar vizslásoknak. Nagyon jól örökítette a solymászatra való hajlamot is. A kölyköket a Miskolc környéki vadászok vásárolták meg és nagyon meg vannak azokkal elégedve.

Hasonló jó vadászvérvonal a Sibriktelepi Aba-Betyár. /Ripp - Fruska/ Öt szukától 31 kölyök lett. Ezek is vadászok kezébe kerültek.

Betyár II. /Ögy. Betyár - Zsuzsi/ tulajdonos: Regőczy Sándor Budapest. Ez a kan 1958-60. időben 8 szukát fedezett be, 47 kölyök esett utána. Megfigyelésem szerint az 1960. évben született kölykök zöme laza szemhélyú lett. A Zsuzsi ősei között hozta a vérvonalba a Végvári Betyár és a Miki mindkét többszörös vándordíjas kitűnő küllemű kanok vérét.

Patkó /Czánki Csibész – Gegesi Csitri/ Uhlár János Mezőhegyes. Ez a kan a Mezőhegyes és környéke vadászokat látta el vizslával. 1957-59. években 7 szukát fedezett be és 38 kölyök született.

Sibriktelepi Pisti-Csibész /Csibész - Fruzsi/ t. Visnyovszky Pál Budapest 1958-64. években 9 szukát fedezett be, melyek 61 kölyköt vetettek.

Szolnoki Picki-Muki /Harry - Kitty/ t. Csernus Lukács Lajos. A tulajdonosa fiatal korában biotikumokkal úgy felnevelte, hogy 64 cm magas lett. Ez a kan 1958-63. években 31 szukát fedezett be és 146 kölyök származott a párosításból.

Rex /Állatkerti Tomi - Csöpi Pansi/ t. Jánosi Jánosné Budapest. Ez a kan az 1956-os események idején került az új gazdához, aki nem tudta a származását igazolni, de kíváló küllemű lévén, így több szukatulajdonos vitte hozzá szukáját. 6 szuka után 27 kölyök származott.

Egy újabb vérvonalat képez a Homoki Nagy természeti filmek főszereplője, Fickó /Lurkó - Árgus/. Tenyésztő és tulajdonos Szigethy Kálmán Budapest. 5 szukát fedezett be, amelyektől 25 kölyök származott.

Dby Győz. Hgy. Dárdai Matyi /Harry - Dárdai Zsuzsi/ tenyésztő Kerekes Béla Budapest, tulajdonos Harsányi Szabolcs Budapest. Kitűnő küllemű kan, a képességi vizsgán jól megfelelt, eddig 4 szukát fedezett be, 23 kölyök származott tőle.

Csavargó /Fickó - Leyla/ tenyésztő Szigethy Pál Gödöllő, t. Szigethy Kálmán Budapest. Ez a kan két szukát fedezett be öt alkalommal és ebből a párosításból 29 kölyök származott.

Édenkerti Csibész /Szolnoki Picki-Muki – Gyöngyi/. Ezt a kant is a gazdája a Szolnoki Picki-Muki mintájára biotikumokkal úgy elhalmozta, hogy magasságában 2 cm-rel meghaladta az apját, 66 cm lett. Ez a kan is erősen igénybe van véve. 1961. április 13-1966. január 13-ig 23 szukát fedezett be és 125 kölyökkel szaporította a vizslaállományt.

Jogász /ismeretlen származású/ t. Paulini Gyula, Gyula. Ez az ismeretlen származású kan nagyon jó vadászkutya, mert a Gyula és környéke vadászai hozzá viszik befedezendő szukájukat. Négy szukát fedezett és 20 kölyök származott tőle.

Dby Győz. Hgy. Pisti /Sibriktelepi Pisti - Rita/. Ez a nagyon jól betanított kan amint hallom, nem minden szukával örökít jól. 11 szukát fedezett be, 68 kölyök esett utána.

Árokparti Morcos /Rex/ /Ö. Hgy. Lengy. Gy. Cacib Csikcsicsói Apród - Kati/ t. Szabó Mártonné. Ez a kan 5 szukát fedezett, 17 kölyök származik tőle.

Dby Győz. Hegyesdi Erdész-Fickó /Betyár II. – Sibriktelepi Cili/ nagyon kitűnő képességű és jól bevadászott kan. 7 szukát fedezett, 50 kölyök származott tőle, 1965-ben Olaszországba került.

Nagyerdei Adi Bitang /Ripp - Panni/. Tenyésztő Rajnai László Bp., t. ifj. Szabados Antal Bp. Ez a kan 4 szukát fedezett, 24 kölyök származik tőle.

Anti-Kis Harry /Harry - Szolnoki Kitty/. T. Czinege Erzsébet, Budapest, t. Matuska György Solymár. 4 szukát fedezett, 17 kölyök esett tőle.

Tormáspusztai Fickó /Lurkó - Vica/ T. Korecz András Pestszentlőrinc, t. Kocsis Róbert Pestszentlőrinc. 4 szukát fedezett be, 15 kölyök származott tőle.

Annavölgyi Szittya /Pacsirtai Bikfic - Zsuzsi II./. T. Borbély István Bp. T. Fővárosi Állat- és Növénykert Bp. 1 szukát három esetben fedezett, 20 kölyök származott tőle.

Egerhegyi Bicskás /Ö. Hgy. Lengy. Gy. Cacib Csikcsicsói Apród – Divat-Tücsök/ T. t. Rudlof Gusztáv Eger. Ez a kan eddig 5 szukát fedezett és 51 kölyök származott tőle.

Engedelmes Csitt /Fickó - Leyla/ T. Szalai Ferenc Dunakeszi, t. Papp János Dunakeszi. 5 szukát fedezett és 23 kölyök származik tőle.

Kerekegyházi Dani /Édenkerti Csibész - Kacér/. T. Dr. Király Endre Budapest, t. Kisházi István, Szentendre, Lajos-forrás. 7 szukát fedezett, a párosításokból 41 kölyök származott.

Zagyvaparti Bitang /Csavargó - Diva/ T. Szigethy Pál Selyp, t. Párkányi Zsigmond Tiszaszederkény. 6 szukát fedezett, 27 kölyök származott tőle.

Virányosi Pufi Fickó /Ögy. Hgy. Lengy. Győz. Cacib Csikcsicsói Apród - Csolnoki Lux/ T. Paulovits Géza Budapest, t. Zodoma Károly Győr. 5 szukát fedezett, 26 kölyök származik tőle.

Mátai Bohóc /Dgy. Pisti - Dárdai Cili/ T. Farkasházi Miklós Hortobágy, t. Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest. 5 szukát fedezett, melyektől 17 kölyök született.

HPJ Derecskei Pandúr Puschi /Tószegi Durcás - Szamosi Dáma Gina/ T. Drevenka István Bp. T. Boros György Újpest. 3 szukát fedezett, 15 kölyök született.

HPJ HDGy. Borvidéki Nimród /Ö.Hgy. Lengy. Győz. Cacib Csikcsicsó Apród - Árokparti Dáma/ 2 szukát fedezett. 13 kölyök lett. Az egyik almot láttam, gyönyörű 5 kan, 1 szuka.

HPJ Hgy. Fajtája legjobbja, Cacib Nótás /Édenkerti Csibész - Csibi Böske/ T. t. Vasas József Miskolc-Tapolca, ez ideig még nem fedezett.

A nevesebb szukák, melyek vagy saját maguk is győztesek voltak, vagy az ivadékaik lettek győztesek:

Győztes Vlada, T. dr. Gestettner Alajos, t. Drevenka István Pestszentlőrinc /Fickó-Cánki Kacér/ 12 kölyke volt.

Cánki Sári /Fickó - HPJ, Hgy. Cánki Kacér/ 4 kölyke volt.

Győztes Cánki Kacér /Zsivány-Kati/ T. Gestettner Alajos Pestszentlőrinc. 8 kölyke volt.

Győztes Bözse /Győztes Puschi - Győztes Vlada/ T. és t. Drevenka István Pestszentlőrinc. 5 kölyke volt.

Kati-Jutka /Gy. Puschi - Panni/ T. Hess Gyula Budapest. T. Jung Jánosné Budapest. 13 kölyke volt.

Dorka /Gy. Puschi - Gy. Vlada/ T. Drevenka István Pestszentlőrinc, t. Kerekes Béla Újpest. 16 kölyke volt.

Szolnoki Kitty /Pisti - Tündér Lidi/ T. és t. Czinege Erzsébet Budapest. 19 kölyök.

Gy. Dárdai Zsuzsi /Gy. Fickó - Dorka/ T. és t. Kerekes Béla Újpest. 18 kölyke volt, a zömét külföldre vitték.

Hargitai Réka /Néró - Zsazsa/ t. Kéri Lidia. 18 kölyke volt.

Dárdai Vica /Gy. Betyár - Dorka/ T. és t. Kerekes Béla. 23 kölyke volt.

Hgy. Hargitai Ancsa /Hgy. Betyár - Hargitai Réka/ T. Kéri Lidia Budapest. 18 kölyök.

Hgy. Dorka /ögy. Betyár-Plutó/ T. Virág Zsigmond Pestszentlőrinc. Ebben a szukában a Végvári Betyár és az Ögy. Champion Niki vér van. 16 kölyke volt.

Sibriktelepi Cili /Aba Betya - Dárdai Bori/ T. és t. Farkas József, Budapest. Kölykei zöme Görögországba került. 14 kölyke volt.

Sibriktelepi Miss /Csibész - Fruzsi/ T. Farkas József, t. Gmeiner Antal Esztergomtábor. 16 kölyke volt.

Hgy. Divat Tücsök /Fickó - Leyla/ T. Szalai Ferenc Dunakeszi. T. Rudlov Gusztáv Eger. 21 kölyke volt.

Sibriktelepi Bori /Sibriktelepi Aba Betya - Dárdai Bori/ T. Farkas József Budapest, t. Kisházi Iván, Szentendre. 11 kölyke volt. A Lajos-forrási Kennel egyik törzsszukája lett.

Zsóka-Mici /Harry - Mici/ T. Czinege Erzsébet Budapest, t. Szigethy Gézáné Budapest. 16 kölyke született.

Tardosi Cili-Ara /Szolnoki Picki Muki - Dgy. Csikcsicsói Ara Nóra/ T. Dudás Lajos Budapest, t. Miklós Sándor Budakeszi. 21 kölyke született.

Hőgyészi Szimat /Csavargó - Dorka/ T. Kiss Kornél Hőgyész, t. Berek Sándor Tengelic. 22 kölyke született.

Csolnoki Lux /Báró Caró - Lady/ T. Heltai András Budapest. T. Paulovits Géza Bp. Csikcsicsói Apródtól 20 kölyke lett.

Diva /Fickó - Leyla/ T. Szigethy Pál Selyp, t. Szigethy Kálmán Budapest. Csavargótól 26 kölyke lett.

Hőgyészi Szilvia Zsóka /Csavargó - Dorka/ T. Kiss Kornél Hőgyész, t. Fővárosi Állat- és Növénykert. 20 kölyök származik tőle.

Szamosi Dáma-Gina /Csikcsicsói Apród - Csibi/ T. Szinák Lajos Budapest, t. Drevenka István Pestszentlőrinc. 22 kölyke lett.

Jakabhegyi Linda /Peti - Hévízi Bori/ T. Szurka János Pécs, t. Gép Ádám Pécs. 8 kölyke lett.

Dgy. HDJ Tardosi Pletyka /Hegyesdi Erdész Fickó - Tardosi Lili/ T. Dudás Lajos Kispest. T. Jelenka György Miskolc-Tapolca. Még nem volt fiaztatva.

HPJ. Hdgy. Hgy. Cseh Champion Pasaréti Panni /Csikcsicsói Apród - Dorka/ T.t. Wossala György Budapest. Ez ideig még nem fiadzott.

Hgy. Lotti /Zsivány - Hőgyész Szimat/ T. Berek Sándor Tengelic. t. Berdók Bertalan Bátaszék. Ez ideig még nem szült.

Cacib Újvárosi Dóra-Pletyka /Bodrogközi Ádáz - Szidi/ T. Dr. Saád Ferenc Miskolc, t. Jelenka György Miskolc-Tapolca. 7 kölyke volt eddig.

Hdgy. Fábiánsebestyéni Fruska-Kati /Édenkerti Csibész - Kati/ T. Kába Jenő Budapest, t. Pauliny László Budapest. 1 fiadzás, 2 kölyök.

HPJ Magyarkúti Tünde /Édenkerti Csibész - Mezőfalvi Lady/ T. Szabó Gusztávné, Budapest. t. Rigó Dezső Budapest. A szuka még fiatal.

Nagyon hiányzik a tenyésztés kifejlesztéséhez az a körülmény, hogy 10 éve nem volt verseny. Így a szukatulajdonosoknak nem volt semi támpontjuk a kan kiválasztásához. Nagyon sok jó ősökkel rendelkező kan /mint pl. Végvári és Leányvári kennel, Szikra/Kittenberger/, Miki/Lassányi/, Sabaria, Vácdukai, Kaposfüredi, Hévizi, Sashegyi, Palóc- Kennelekből nem lettek a tenyésztésben felhasználva, kiöregedtek és utód nélkül hullottak el. Ezzel szemben akadtak olyan kantulajdonosok, akik minden érdem nélküli kanukhoz, melyek sem küllemileg, sem képességükkel nem tűntek ki, aránytalanul sok szukát szereztek meg tenyészpárul.

Ez évben minden körzetben rendez az Egyesület versenyt, a körzeti versenyek első 3 helyezettjét az országos versenybe utalja, és így számos kan kerül tenyészkanul, és akkor alkalmunk lesz a röghatását csökkenteni azzal, hogy dunántúli kanhoz tiszántúli szukát adunk és vica versa.

A nem vadász vizslatulajdonosokat igyeszünk rászorítani, hogy vizslájukat képeztessék vagy képezzék ki, és a szakosztály még a bevadászáshoz is alkalmat fog nyújtani, hogy a természetes szelekcióval a vizslatenyésztést a régi színvonalra emelje. Az volna a szakosztály célja, hogy csak bevadászott, tehát vadászvizsgával rendelkező tenyészpárok után származó kölyköket törzskönyvezzen. Ezt 3 év alatt el is lehet érni, és zökkenésmentesen lehet áttérnünk erre a módra.

Még megemlíteném a háború előtti tenyészetek tulajdonosait, hogy esetleg Canadában lévő importvizslák törzskönyvi kivonatában megtalálják, támpontot nyernek a vérvonalról.

1-2.      Végvári vagy Leányvári Kennel, tulajdonos Bába Károly Battonya. A Kennel névváltoztatás a lakásváltoztatás idején történt. A tulaljdonos halálával megszűnt.

3.      Kaposfüredi Kennel, t. Polgár Kálmán Kaposvár. A tulajdonos halálával megszűnt.

4.      Szikra és Szidi utódok Kennel név nélkül. Tulajdonos Kittenberger Kálmán Nagymaros. A tulajdonos halálával a Kennel megszűnt.

5.      Böngér és Miki utódok Kennel név nélkül. Tulajdonos Lassányi József Debrecen. A tulajdonos elhunytával a Kennel megszűnt.

6.      Vácdukai Kennel. Tulajdonos gróf Serényi Miklós Vácduka. Tulajdonos külföldre költözött.

7.      Sabaria Kennel. Tulajdonos Lékai Lingbauer Albin Szombathely. Tulajdonos meghalt, a tenyésztés megszűnt.

8.      Sashegyi Kennel. Tulajdonos Kende Mihály Budapest. A Kennel összes kutyái Budapest ostrománál elpusztultak.

9.      Hévízi Kennel. Tulajdonos herceg Festetich uradalom Keszthely-Hévíz. Az uradalom feloszlott, tulajdonosai külföldre távoztak. A vizslákat az erdész- és vadászszemélyzet széthordta.

10.  Palóc Kennel. Tulajdonos Dús Jenő Buffaló USA. Gépkocsikarambol áldozata lett, vizsláit a fia örökölte.  

 

Az eredeti irat